Política de protecció de dades

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT PERE CLAVER
CIF G08572737
C/ Vila i Vilà, 16 028004 de Barcelona
Telèfon: 93-4428829
Correu electrònic: info@fhspereclaver.org
Contacte delegat de protecció de dades: dpd@fhspereclaver.org
Delegat de protecció de dades: dpd@fhspereclaver.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
La finalitat del tractament és la gestió de les dades dels subscriptors per a l’enviament d’Informació institucional.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades proporcionades seran conservades d’acord amb la normativa vigent segons aquest tipus de documentació, un termini de cinc anys.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment.

Qui tindrà accés a les dades?
La informació facilitada serà accessible pel departament de Comunicació i l’Institut Docent per les persones que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Com es gestionaran les seves dades?
Les teves dades seran gestionades a través de l’eina de gestió del correu electrònic MailChimp, que està adherida a l’escut de seguretat Privacy Shield List i que garanteix que les dades
seran tractades de manera segura i conforme a la normativa europea, pot accedir aquí a la seva política de privacitat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que
disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a dpd@fhspereclaver.org, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu
document nacional d’identitat o bé equivalent

Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades
.